Bedankt voor uw bezoek aan local.xenius.be.

Lees aandachtig deze gebruiksvoorwaarden. Ze bevatten de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van onze website.

1. Opzet van de Website

De website is een officiële website van Xenius en biedt daarnaast informatie over de diverse diensten van/via Xenius.

Xenius is de handelsnaam van Xenius BVBA, Burchtstraat 190,9150 Kruibeke België, met KBO n° , RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, T: +32 (0)3 246 47 47, E-mail: [email protected].

2. Toepasselijkheid en bindende kracht

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van onze website. U verklaart door uw bezoek aan de website kennis genomen te hebben van deze gebruiksvoorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

3. Deze website gebruiken

3.1. Het gebruik van onze website is gratis.

We behouden ons het recht voor om de toegang voor bezoekers die de huidige gebruiksvoorwaarden en privacy & cookie policy van de website niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.

4. Onze aansprakelijkheid

4.1. We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van onze website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt u aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. We zijn niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud op onze website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.

4.2. We stellen alles in werking om een toegang te verlenen tot onze website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen we echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen we alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen van ons.

4.3. De websites waarnaar we bij gelegenheid kunnen linken, worden niet door ons beheerd, gehost of onderhouden. We zijn dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

We besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de aanwezigheid van de links naar andere websites en aan de behoorlijke werking ervan. We kunnen echter niet garanderen dat deze links altijd werken. In geval van normaal aanvaardbare verstoring van de werking van deze links doen we al het mogelijke om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie.

5. Intellectuele eigendom

Wij zijn de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan onze website en de aangeboden goederen en diensten. U verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit onze website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de website en van onze goederen en diensten.

6. Algemene bepalingen

6.1. Aanpassingen

Als we deze gebruiksvoorwaarden wijzigen, is de nieuwe versie beschikbaar op onze website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf uw eerstvolgende bezoek aan onze website. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

6.2. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden.

6.3. Aanvaarding

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

6.4. Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze privacy & cookie policy of met betrekking tot de wijze waarop we uw gegevens verzamelen kan u contact opnemen met ons per e-mail gericht aan [email protected] of per post: Burchtstraat 190, 9150 Kruibeke, België.

Elke feedback met betrekking tot de website of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.

Elke mededeling van ons aan jou gebeurt via de website of per e-mail, naar onze keuze en mogelijkheid.